Taxes

Les taxes del Port de Barcelona no experimenten cap modificació respecte de les vigents en el primer semestre de 2017.

T0 Taxa de senyalització marítima
T1 Taxa del vaixell
T2 Taxa del passatge
T3 Taxa a la mercaderia - Repertori de mercaderies (en format .csv compatible amb Excel)
T5 Taxa d'embarcacions esportives

Concessions (valor del terreny), vigent des del 18/12/2015 - Ordre FOM/2729/2015, de 30 de novembre.

Repertori de bonificacions (Llei 3/2017 LGPE 2017)