Una de les funcions ambientals més importants que té l'obligació de prestar els ports és la correcta recepció dels residus i deixalles generats en els vaixells que fan escala, com a mesura més eficaç per evitar que puguin ser llançats al mar.

La gestió d'aquests residus per part dels bucs i les obligacions que es deriven per als ports estan regulades pel Conveni Internacional per Prevenir la Contaminació pels Bucs, 1973, modificat pel protocol de 1978, (conegut com a Conveni MARPOL 1973-1978).

Aquest conveni distingeix 6 grans grups de residus que es poden generar en el vaixell i dedica un annex a la gestió de cadascuna d'aquestes 6 tipologies de residus:

  • Annex I: Aigües amb hidrocarburs procedents de la sentina, llots del depurador, olis minerals usats i aigües del rentat de tancs que han contingut productes petrolífers.
  • Annex II: aigües del rentat de tancs que han contingut substàncies nocives químiques.
  • Annex III: Residus d'embalatges.
  • Annex IV: Aigües brutes dels vaixells, que comprenen aigües residuals procedents de desaigües, WC, lavabos, cuina, etc.
  • Annex V: Escombraries sòlides comprenent les restes de queviures (excepte peix fresc), residus de feines domèstiques, plàstics, paper, draps, i deixalles relacionats amb el carregament, com restes de fustes d'estiba i embalatge , cables de trincat, cunyes, fleixos, caps, etc.
  • Annex VI: Substàncies contaminants de l'atmosfera que engloba un ampli espectre que va des de residus d'amiant (usats com a revestiment ignífug en mampares i portes), gasos contaminants i partícules procedents dels motors i residus del sistema de rentat de gasos.

El Conveni MARPOL 73/78 obliga els ports a disposar d'instal·lacions de recepció d'aquests residus adequades al volum de residus i al nombre de serveis a prestar per evitar demores al vaixell.

El Port de Barcelona disposa d'operadors que presten el servei de recollida d'aquests residus i que tenen planta de tractament al mateix port. El servei comprèn els residus de l'annex I (hidrocarburs), de l'Annex II (Residus líquids de càrrega), de l'Annex IV (aigües residuals) i de l'Annex V (Residus sòlids).

El servei es presta tots els dies de l'any, a qualsevol hora del dia i a petició del propi vaixell, mitjançant gavarra o mitjançant camió. Es presten al voltant de 8.000 serveis anuals amb uns volums que ronden 130.000m3.

Pla de recepció de rebuigs de vaixells i de residus de càrrega