Logo finançament Unió Europea


Descripció del projecte

El projecte consisteix en la construcció dels nous accessos ferroviaris al Port de Barcelona, que absorbiran tot el tràfic ferroviari de la nova àrea d'expansió del port i de les àrees logístiques, qui generen la major part del tràfic que circula a traves del àrea del Delta del Llobregat.

L'acció inclou la construcció d'aproximadament 11 km d'accés ferroviari per connectar aquesta nova àrea de desenvolupament amb la "Red Ferroviaria de Interés General del Estado (RFIG)", i per unir aquesta infraestructura amb l'actual estació d'expansió / recepció de Can Tunis. Per la construcció de les connexions ferroviàries, es necessitarà desenvolupar 27 km de vies, a través dels treballs que es defineixen en les diferents activitats.

El projecte dels nous accessos ferroviaris es projecta al Sud del Port de Barcelona en el corredor que va ocupar el riu Llobregat fins la seva desviació l'any 1999. Absorbirà més del 70% de la circulació ferroviària del Port de Barcelona.

El nou accés ferroviari és un dels projectes pre-identificats del Corredor Mediterrani inclosos en el annex I de la Regulació (EU) No. 1315/2013 del parlament Europeu i del Consell del 11 de desembre del 2013. Així mateix aquest accés esta identificat com un coll d'ampolla del Corredor Mediterrani en el Pla de treball del Corredor Mediterrani.

Els nous accessos al Port milloraran significativament les condicions de circulació i evitaran el col·lapse de l'àrea metropolitana de Barcelona suposant grans estalvis per l'economia, mesurats en termes de costos de combustible, temps i sinistres de vehicles.

Activitats incloses en el projecte

1. Nou accés ferroviari Tram 1. Via Única.
2. Nou accés ferroviari Tram 2. Vies d'accés i d'expedició / recepció en Nou Llobregat.
3. Nou accés ferroviari Tram 3. Connexió amb la terminal d'expedició / recepció de Can Tunis.
4. Instal·lacions de seguretat i comunicacions.
5. Subestació de tracció.
6. Nou accés ferroviari. Vies d'accés i recepció / expedició en Ronda del Port.
7. Coordinació i Gestió del Projecte.

Dades identificatives

Denominació: New Southern Rail Access to the Port of Barcelona – Phase 2- Connection Works (Nous accessos ferroviaris sud al Port de Barcelona).

Codi: INEA/CEF/TRAN/M2014/1057306.

Beneficiaris: Autoritat Portuària de Barcelona (APB) i Administrador De Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Estructura de gestió: el Ministeri de Foment adopta el rol de coordinador principal de l'acció proposta, actuant com a canal de comunicació entre les dues entitats públiques. El coordinador del projecte es l'APB i com a socis formen part així mateix l'APB i ADIF, assegurant que l'acció es gestiona adequadament en termes de qualitat, gestió financera i comunicació.

Període d'execució: del 1 de juliol de 2015 al 31 de desembre de 2018 (42 mesos).

Pressupost de l'acció: total costos elegibles: 120.431.565 €, dels que 71.771.463 € estan finançats per l'APB i 48.660.102 € per ADIF.

Finançament europeu: A través del programa Connecting Europe Facility (CEF) 30 % dels costos elegibles 36.129.469,5 €; 21.531.438,90 € a l'APB i 14.598.030,6 € a ADIF.

Foto de les Activitats incloses en el projecte

La responsabilitat d'aquesta publicació recau exclusivament sobre l'autor. La Unió Europea no és responsable de l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa.