Presentació Pla de Sostenibilitat Sectorial del Port de Barcelona

El III Pla Estratègic del Port de Barcelona (2015-2020) enuncia les línies i objectius estratègics que han de permetre reforçar la posició del Port de Barcelona i avançar cap a l'assoliment de la seva visió durant els propers anys. Els objectius estratègics s'articulen entorn de tres eixos essent un d'ells, la Sostenibilitat entesa en una triple dimensió: econòmica, social i ambiental.

El creixement del port ha de basar-se en criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental que afavoreixin la competitivitat de l'oferta del port al hinterland ampliat.

Sostenibilitat Econòmica:

L'activitat del Port de Barcelona repercuteix directament en el desenvolupament econòmic de Catalunya i de l'Estat espanyol, pel valor afegit brut (VAB) que genera (2.800 milions d'euros) i pel percentatge del valor del comerç marítim català (73%) i espanyol (22%) que vehicula.

Tanmateix, la influència econòmica del Port és superior. Si no oferís els seus serveis, la capacitat de producció i venda de les empreses que l'utilitzen, la seva competitivitat i en definitiva, la riquesa generada pel conjunt de l'economia es veuria ressentida.

La fita en aquest àmbit és que la seva activitat representi un increment al VAB català mitjançant accions com per exemple: crear nous negocis, facilitar la internacionalització...

Sostenibilitat Social:

El Port de Barcelona és un generador d'oferta de treball a Catalunya. Encara que el seu èxit depèn també de factors intangibles, com la confiança de la societat, la imatge i la reputació, la transparència i bones pràctiques, etc. Per a això, és necessari que el port mantingui i generi llocs de treball i desenvolupi iniciatives socials i activitats solidàries.

Es pot destacar el paper del Port Vell en la integració port i ciutat. L'oferta d'activitats ha d'equilibrar de forma sostenible els diferents usos de la zona i crear riquesa per a la ciutat i per al Port de Barcelona, mitjançant serveis complementaris a la seva activitat comercial.

Sostenibilitat Ambiental:

El Port de Barcelona és conscient de la magnitud de les activitats que es desenvolupen en ell, de l'impacte que pot tenir en el medi ambient i de la proximitat amb la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, a causa de la progressiva conscienciació de les empreses i a la pressió per part de les administracions, el Port està desenvolupant iniciatives com la promoció de l'ús de fonts d'energia alternativa, la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle…

Emmarcat en l'objectiu estratègic de Sostenibilitat s'ha desenvolupat, des del Grup de Responsabilitat Social Corporativa del Consell Rector per a la Promoció de la Comunitat Portuària, el Pla de Sostenibilitat Sectorial, en el qual han participat també empreses i entitats dels diferents sectors d'activitat de la Comunitat Logística Portuària.

El Pla de Sostenibilitat Sectorial té per objectiu mesurar el grau de resposta que, com a port s'està donant a les expectatives dels nostres grups d'interès i a futur, aplicar accions dirigides a la millora del grau de satisfacció que els grups d'interès tenen del Port de Barcelona.