1. Definició del Pla de Sostenibilitat

Realitzada durant la primera meitat de l'any 2016, s'han concretat les següents accions:

· Identificar els grups d'interès de la Comunitat Logística Portuària. Per a això, es va realitzar una sessió de treball amb representants de tots els sectors d'activitat de la Comunitat Logística Portuària.

· Recopilar les expectatives dels grups d'interès. Es va fer a través de reunions amb empreses, entitats i representants de cada grup d'interès.

· Definir els indicadors que formaran part de la Memòria. Per a això, es va realitzar una segona sessió de treball amb la finalitat d'establir els indicadors que permetran mesurar el grau de resposta que com Port estem donant a les expectatives dels grups d'interès.

· Concretar el model de Memòria de Sostenibilitat Sectorial.

2. Procés d'adhesió d'empreses i administracions de la Comunitat Logística Portuària

Durant aquesta etapa s'ha realitzat la campanya per sol·licitar l'adhesió al Pla que es materialitza amb la signatura del Formulari d'Adhesió en el qual s'especifiquen els següents compromisos:

- Per part de les empreses i administracions: aportar dades per a seguiment dels indicadors i confeccionar la Memòria de Sostenibilitat Sectorial.

- Per part de l'Autoritat Portuària de Barcelona: confidencialitat de les dades, presentació de dades agregades i utilització de dades només per a la confecció de la Memòria.

L'aportació de les dades es realitzarà mitjançant l'emplenament d'una enquesta anual de 37 preguntes, en la qual, empreses i administracions de la Comunitat Logística Portuària facilitaran la informació requerida per calcular els indicadors. Aquests seran completats amb la informació que disposa l'Autoritat Portuària de Barcelona.

3. Elaboració de la Memòria de Sostenibilitat Sectorial

Les dades subministrades per les empreses i administracions de la Comunitat Logística Portuària i les que disposa l'Autoritat Portuària de Barcelona es tractaran de forma agregada i amb ells, es redactarà una primera Memòria a tall de prova pilot (no es publicarà). Està previst que en el primer semestre de 2017 es publiqui la primera Memòria de Sostenibilitat Sectorial amb dades de 2016.

4. Elaboració i Execució del Pla d'Acció.

Recopilades les expectatives dels grups d'interès i elaborada la Memòria de Sostenibilitat pilot, es procedirà a formular el Pla d'Acció. En aquesta fase, s'analitzarà l'entorn legal i les expectatives dels grups per identificar les principals amenaces i oportunitats i, s'analitzaran els resultats de la Memòria per determinar les fortaleses i debilitats. Amb això obtindrem el DAFO a partir del qual, es definiran els objectius anuals i les iniciatives que contribueixin a la consecució dels objectius.

Cada dos o tres anys, està prevista una revisió de les expectatives dels grups d'interès, que servirà per encaminar els plans d'acció i adaptar l'estructura de la memòria.