Per formalitzar l'adhesió de la vostra empresa o administració s'ha de signar el formulari d'adhesió que únicament compromet a aportar la informació necessària per a la confecció de la Memòria de Sostenibilitat Sectorial. L'Autoritat Portuària el tornarà firmat i es compromet a guardar confidencialitat i a utilitzar les dades de forma agregada i únicament per a la confecció de la Memòria.

Formulari d'adhesió

Per subministrar les dades de cada empresa o administració se sol·licita l'emplenament del següent document:

Enquesta empreses

Una vegada emplenats ambdós documents, s'hauran d'enviar a l'atenció de la Sra. Núria Barreda: nuria.barreda@portdebarcelona.cat.