Informació Institucional

L'Autoritat Portuària de Barcelona és l'organisme públic a qui correspon la gestió del Port de Barcelona. Va ser creat l'any 1992 per la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de l'Estat i de la marina mercant, avui derogada, i en l'actualitat es regeix pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

Funcions de l'Autoridad Portuaria així com la legislació aplicable


El Consell d'Administració, en data 27 de maig de 2015, va aprovar el Codi ètic de l'Autoritat Portuària de Barcelona, que es fonamenta, com a criteri rector, en la integritat i responsabilitat de totes i cadascuna de les persones que presten els seus serveis en l'APB.

Codi ètic de l'Autoritat Portuària

Consell d'administració

Informació Organitzativa

En aquest apartat hi trobareu l'organigrama de l'APB, així com el perfil dels responsables de la institució.

Organigrama APB
Perfil President
Perfil Director General

Informació de Planificació


El Consell d'Administració del Port de Barcelona va  aprovar el 17 de desembre de 2014 els continguts del III Pla estratègic del Port de Barcelona (2015-2020), que especifica les línies estratègiques de la infraestructura i la seva Comunitat Portuària per a afrontar els reptes del proper quinquenni.

El Pla identifica com a factors clau d'èxit:

1) Aprofitar el bon posicionament del Port de Barcelona davant dels principals fluxos del comerç mundial.
2) Ser excel·lents en la prestació de serveis, donat que es competeix en la ‘primera divisió' del transport i la logística.
3) Establir aliances amb altres ports, administracions, operadors, etc. en determinats àmbits.
4) Seguir treballant en l'ampliació i consolidació del hinterland a través del desenvolupament del port en xarxa.

Pla estratègic

Un altre instrument de planificació és el Pla d'empresa de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant el qual, partint del diagnòstic de situació, les previsions de tràfic portuari i les previsions economicofinanceres, es defineixen els objectius de gestió, els objectius i indicadors de sostenibilitat ambiental, l'estructura de personal i l'oferta d'ocupació, així com la programació financera i d'inversions del període programat. L'esmentat Pla també fixa l'objectiu anual de rendibilitat de l'Autoritat Portuària i els coeficients correctors de les taxes, així com les bonificacions.

El Pla d'empresa es formula per l'Autoritat Portuària i se sotmet a l'aprovació del Consell Rector de Ports de l'Estat.

A continuació figura un enllaç al resum del Pla d'empresa de l'Autoritat Portuària de Barcelona i els objectius planificats de 2017.

Pressupost Pla d'empresa
Objectius de gestió 2017