Contractació

A més de tota la informació relativa a contractes publicada en el Perfil del Contractant de l'Autoritat Portuària de Barcelona i a la Plataforma de Contractació de l'Estat a través dels enllaços que figuren a continuació pot descarregar-se la informació següent:

Relació dels contractes d'import superior a 50.000,00 euros (IVA exclòs) adjudicats per l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb les dades que s'estableixen en la Llei de Transparència
1r. trimestre 2017
  
Contractes menors d'import igual o superior a 10.000,00 euros.
1r. trimestre 2017

Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic
1r. trimestre 2017

Informació sobre desistiments i renuncies de contractes

No hi ha hagut desistiments ni renúncies de contractes durant l'exercici de 2016.

 

Convenis

La informació referent a convenis subscrits per l'Autoritat Portuària de Barcelona pot consultar-se a través del Portal de la Transparència del Govern d'Espanya.

Quant a la informació econòmica s'ofereix el seguiment pressupostari de l'any en curs, l'accés als comptes anuals aprovats així com les retribucions dels alts càrrecs de l'Autoritat Portuària.
Execució pressupostària de despeses i inversions
Comptes anuals

Retribucions President
Retribucions Director General

La informació estadística s'actualitza amb caràcter mensual, també s'ofereix accés a l'última memòria anual publicada.
Estadístiques del Port de Barcelona

Memòria anual

Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten al personal de l'APB:

Número
Nom
Sol·licitud
Estat sol·licitud
Resolució
Data resolució
1
CRC
09/10/2008
OK
Autoritzat
05/05/2009
2
JRM
01/07/2013
Ports de l'Estat
Autoritzat
19/09/2013
3
FCO
01/07/2013
Ports de l'Estat
Autoritzat
19/09/2013


Relació dels immobles propietat de l'APB
Immobles propietat de l'APB