Plecs de prescripcions particulars de serveis portuaris al Port de Barcelona

Plec de prescripcions particulars del servei portuari de manipulació de mercaderia en terminals de càrrega rodada en el Port de Barcelona

Plec de prescripcions particulars del servei portuari bàsic de remolc en el Port de Barcelona

Plec de prescripcions particulars del servei portuari bàsic d'amarratge i desamarratge en el Port de Barcelona


Regulació d'activitats

Ordenança reguladora del subministrament de carburant a vaixells mercants des de gavarra a les dàrsenes comercials del Port de Barcelona

Ordenança reguladora de l'exercici d'activitats nauticoesportives en el Port de Barcelona

Ordenança reguladora del servei de navegació interior de passatge en el Port de Barcelona

Normativa sobre autoritzacions de circulació per a transports especials i vehicles especials al Port de Barcelona

Text refós del plec provisional de condicions particulars per al desenvolupament de l'activitat d'Agent Consignatari de Vaixells en el Port de Barcelona

Plec de condicions particulars de les autoritzacions per al desenvolupament de l'activitat de transport terrestre de contenidors en el Port de Barcelona

Plec de condicions particulars per a la prestació del servei comercial d'aprovisionament de creuers turístics al Port de Barcelona

 
Altres plecs

Plec regulador del règim de zones per a aparcaments de camions portacontenidors de l'Autoritat Portuària de Barcelona
 

Procediments operatius

Normes tècniques per al tràfic de gasos liquats a granel en el Port de Barcelona

Ordenança reguladora de la utilització de l'estació marítima de Drassanes

Normativa de referència per a obres d'urbanització dins de la zona de servei del Port de Barcelona

Ordenança d'ús de la xarxa portuària de clavegueram

Ordenança reguladora de les operacions i atracades al moll Contradic Sud i al moll Oest del Port de Barcelona

Ordenació del trànsit marítim en els accessos al Port de Barcelona

Procediment d'ordenació de la Dàrsena Nacional durant les maniobres d'entrada i sortida dels vaixells de més de 75 metres d'eslora que atraquin al moll Drassanes 17 B

Criteris específics per a les maniobres dels vaixells gasers tipus Q-MAX / Q-FLEX al moll de l'Energia 33C (terminal Enagas) del Port de Barcelona

Protocol d'actuació per a les maniobres nàutiques quan hi hagi vaixell atracat al moll 34-B

Text refós de la normativa sobre maniobres d'atracada i desatracada al moll de Catalunya

Pla de recepció de rebuigs de vaixells i de residus de càrrega 2014-2016

Ordenança d'operacions ferroviàries i ocupació de vies a les terminals ferroviàries de la zona de servei del Port de Barcelona

Procediment operatiu regulador del pas de vaixells i embarcacions sota el cable telefèric.
 

Règim sancionador

Catàleg d'infraccions administratives en matèria d'utilització del port i de les seves instal·lacions i en relació amb les activitats subjectes a autorització, concessió o llicència